Meniu Uždaryti

Teisės aktai

Žolės degintojams grės baudos

Pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims teikimas

Pirmojo kontakto institucija, į kurią nukentėjęs asmuo ar jo atstovas kreipiasi pirmiausia,
yra: ikiteisminio tyrimo įstaiga, prokuratūra (prokuroras) ar teismas, Bendrasis pagalbos centras,
savivaldybės administracija, socialinių paslaugų įstaiga, bet kuri švietimo ar sveikatos priežiūros
įstaiga, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba.
Pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims tarnyba (toliau – pagalbos
tarnyba) – juridinis asmuo, pagal Įstatymą Lietuvos Respublikoje organizuojantis ir teikiantis
akredituotą pagalbą nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims.
2023 metais akredituotą konfidencialią ir nemokamą pagalbą visoje Lietuvoje
nukentėjusiems asmenims organizuoja ir teikia 25 pagalbos tarnybos (nevyriausybinės
organizacijos). Pagalba teikiama neatsižvelgiant į tai, ar nukentėjęs asmuo, ar jo teisėtas atstovas
pateikė kompetentingai valstybės ar savivaldybės institucijai skundą, pareiškimą ar pranešimą dėl
nusikalstamos veikos, ar nepateikė, ir į tai, kokioje savivaldybėje gyvena nukentėjęs asmuo.
Siekiant, jog visuomenė kuo plačiau sužinotų apie pagalbos galimybes nukentėjusiems
asmenims, yra parengta įvairi informacija, su kuria galima susipažinti Ministerijos bei Socialinių
paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto
svetainėse:
– https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-integracija/pagalba-nuo-nusikalstamosveikos-nukentejusiems-asmenims;
– Pagalbos tarnybų priežiūros akreditacija | Socialinių paslaugų priežiūros departamentas
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (lrv.lt)

_Nemokama ir konfidenciali pagalba

Priešgaisrinės saugos įstatymas

Priešgaisrinės saugos įstatymo pakeitimas, reglamentuojantis savanorių ugniagesių veiklą – Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo Nr. IX-1225 1, 2, 7, 10, 11, 14 ,16, 17, 18 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo V1 skyriumi įstatymas

Įgyvendinamieji teisės aktai

2015 m. kovo 31 d. Vidaus reikalų ministro įsakymas  Nr. 1V-246 Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymą

2015 m. balandžio 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 380 Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymą

2015 m. gegužės 6 d. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymas Nr.1-142 Dėl Savanorių ugniagesių bendrojo fizinio parengtumo reikalavimų ir jų tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2015 m. gegužės 21 d. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymas Nr.1-160 Dėl Savanorio ugniagesio pažymėjimo, Savanorio ugniagesio atpažinimo ženklo ir     Savanorio ugniagesio pasižymėjimo ženklo nuostatų patvirtinimo

2015 m. birželio 15 d. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymas Nr.1-183 Dėl Savanorių ugniagesių mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2015 m. rugpjūčio 6 d. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymas Nr.1-221 Dėl Savivaldybių priešgaisrinių tarnybų veiklos kokybinių ir kiekybinių rodiklių aprašo patvirtinimo 

2015 m. rugpjūčio 11 d. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymas Nr.1-226 Dėl Tipinės savivaldybių priešgaisrinių tarnybų veiklos atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2015 m. rugsėjo 22 d. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. 268 Įsakymas Dėl savanorių ugniagesių, dalyvaujančių gesinant gaisrus, sveikatos reikalavimų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo 

2015 m. rugsėjo 22 d. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. 1-269 Dėl savanorių ugniagesių, dalyvaujančių gaisrų gesinimo darbuose, nemokamų periodinių sveikatos patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo

2015 m. gruodžio 3 d. Vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-963 Dėl atlyginimo už sugaištą laiką gesinant ar atliekant gelbėjimo darbus, už dalyvavimą planiniuose kvalifikacijos tobulinimo kursuose (mokymuose ir (ar) pratybose), taip pat už kitų rašytinėse savanoriškos veiklos sutartyje numatytų užduočių atlikimą savanoriams ugniagesiams mokėjimo sąlygų ir tvarkos aprašo bei savanorių ugniagesių veiklos kompensuojamų išlaidų sudėties, jų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo